Policydokument En födande – en barnmorska

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession, kompetens- och verksamhetsområde.

Styrdokumenten beslutas av förbundsstyrelsen och har framarbetats utifrån en fastställd arbetsprocess. Syftet med dessa policydokument är att tydliggöra vad Svenska Barnmorskeförbundet anser i avsedd fråga och den evidens som stödjer detta.

Policydokument En födande – en barnmorska

 

En födande – en barnmorska är ett arbetssätt som främjar en god
och säker förlossningsvård under rimliga arbetsförhållanden.

Svenska Barnmorskeförbundet har valt att använda begreppet ”En födande
– en barnmorska” i detta policydokument då det utgår från den födandes behov.
Innebörden är dock densamma som ”En barnmorska – en födande”.

Definition
”En födande – en barnmorska” innebär att den födande kvinnan tilldelas en egen,
namngiven barnmorska, så tidigt som möjligt under förlossningens aktiva fas
eller dessförinnan vid behov. Barnmorskan bör därefter inte lämna den födande
ensam under en längre stund om inte den födande så begär. I motsats till när en
barnmorska tar hand om flera födande samtidigt så har barnmorskan, med detta
arbetssätt, hand om en (1) födande.

Svenska Barnmorskeförbundets policydokument En födande – en barnmorska (2022).