Policydokument Amning

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession, kompetens- och verksamhetsområde.

Styrdokumenten beslutas av förbundsstyrelsen och har framarbetats utifrån en fastställd arbetsprocess. Syftet med policydokument är att tydliggöra vad Svenska Barnmorskeförbundet anser i avsedd fråga och den evidens som stödjer detta.

Policydokument Amning (2020)

Svenska Barnmorskeforbundet anser att alla barnmorskor som möter blivande och nyblivna föräldrar ska skydda, främja och stödja amning och arbeta efter WHO/UNICEFs tio steg. Detta gäller barnmorskor i hela vårdkedjan graviditet och barnafödande inom all reproduktiv hälso- och sjukvård. All amningsvård ska bygga på fakta, kontinuitet, respektfull och ömsesidig dialog, delaktighet och informerat samtycke, en förtroendefull relation och erbjuda individuella lösningar vid problem.

Svenska Barnmorskeförbundets ställningstagande gällande amning utifrån barnmorskans kompetens och ansvarsområde (2020).

Svenska Barnmorskeförbundets styrdokument – policydokument.
Svenska Barnmorskeförbundets ställningstagande i frågor som rör barnmorskans profession, kompetensområde och verksamhetsområde.

Policydokument Amning (2020) är publicerat i Jordemodern nr 6 Oktober 2020.