Över hälften av barnmorskorna funderar på att säga upp sig

Drygt hälften av alla barnmorskor (54 procent) har funderat på att säga upp sig det senaste året. Orsaken är en tuff arbetsmiljö och att skiftarbete tär på hälsan. Dessutom arbetar hälften av alla barnmorskor deltid –framförallt för att arbetsbelastningen är för tung. Det visar en rapport som Svenska Barnmorskeförbundet, en del av fackförbundet SRAT, släpper idag.

Rapporten ”Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt – om barnmorskors arbetsmiljö, kompetensutveckling och semestersituation” visar att en hög andel av barnmorskorna (96 procent) trivs på jobbet. Samtidigt har också över hälften, 54 procent, funderat på att säga upp sig som barnmorska under det senaste året. De vanligaste motiven till att fundera på uppsägning är att det är en tuff arbetsmiljö, att lönen är för låg eller att man bara vill byta arbetsplats. Rapporten bygger på en medlemsenkät bland yrkesverksamma barnmorskor i hela Sverige.

—    Barnmorskor älskar sitt jobb och kämpar på trots en alldeles för hög arbetsbelastning, säger Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. Jag tycker att arbetsgivare måste vara mer rädda om barnmorskor. Att så många arbetar deltid för att orka är alarmerande.

I rapporten framgår att drygt hälften av barnmorskorna arbetar deltid. Den vanligaste orsaken är att det är för tung arbetsbelastning för att orka arbeta heltid. Många barnmorskor beskriver hur skiftarbete, oflexibla arbetstider och hög arbetsbelastning tär på hälsan. Arbetsbelastningen gör också att det blir svårt att använda sin barnmorskekompetens fullt ut. I rapporten beskriver barnmorskor att förlossningsavdelningar har blivit ”födfabriker” där det friska och normala hos födande kvinnor inte finns med.

—    Arbetsgivare måste ta signalerna från barnmorskor på allvar nu, säger Eva Nordlund. Vi som arbetar i professionen måste ha en hållbar arbetsbelastning. Annars kommer vi inte att kunna locka unga att vilja utbilda sig till detta fantastiska yrke.

SRAT och Svenska Barnmorskeförbundet vill:
•         Att arbetsgivare vidtar åtgärder när det gäller schemaläggning, och semesterplanering som gör att det blir attraktivt att utbilda sig, arbeta och utvecklas inom barnmorskeprofessionen

•         Att arbetsgivare ser till att barnmorskor får en individuell kompetensutvecklingsplan och kraftigt förbättrade möjligheter till fördjupning eller specialisering i sin profession

•         Att SKR tar del av resultaten i vår enkät och vidtar åtgärder som underlättar för regionerna att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar

•         Att arbetsgivare tar del av resultaten i vår enkät och arbetar strategiskt för att få barnmorskor att stanna i sitt yrke

•         Att arbetsgivare arbetar tillsammans med SRAT och Svenska Barnmorskeförbundet för en hållbar arbetsmiljö som gör att fler barnmorskor orkar arbeta heltid.

Frågor och svar om rapporten: ”Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt” Rapport om barnmorskors arbetsmiljö, kompetensutveckling och semestersituation

Varför gör Svenska Barnmorskeförbundet och SRAT den här rapporten?
Vi ville veta mer om hur barnmorskor har det på jobbet och undersöka vilka frågor som är mest angelägna att driva. Med detta som utgångspunkt vill vi komma med förslag på lösningar, som till exempel kan råda bot på bristen på barnmorskor. Det är angeläget att ta reda på vad som krävs för att få dagens barnmorskor att stanna i yrket. Rapporten är ett viktigt kunskapsunderlag för SRAT:s och Svenska Barnmorskeförbundets arbete för bättre arbetsvillkor och löneutveckling för barnmorskor.

Hur har ni fått reda på resultaten?
Fackförbundet SRAT och Svenska Barnmorskeförbundet skickade ut en enkät till yrkesverksamma barnmorskor under vintern 2022. Syftet var att ta reda på mer om barnmorskors arbetsmiljö och semestersituation. Enkäten hade en svarsfrekvens på drygt 47 procent. Resultaten är sammanställda i en rapport.

Varför ser det ut så här – vad gör facket åt problemen?
Vi kommer att sprida resultaten till arbetsgivare och makthavare.  Vi kommer att fortsätta att arbeta fackligt och partsgemensamt för en bättre arbetsmiljö, för goda möjligheter till kompetensutveckling och för en hållbar och rimlig semesterplanering. Vi förväntar oss att arbetsgivare lever upp till lag och kollektivavtal när det gäller sitt arbetsmiljöansvar. Det är något vi driver fackligt på arbetsplatser i hela Sverige.

Vad är de huvudsakliga slutsatserna i er enkät?
·       Hela 96 procent av barnmorskorna trivs på jobbet. Samtidigt har också över hälften av de tillfrågade, 54 procent, funderat på att säga upp sig som barnmorska under det senaste året. Många pekar på att lönen behöver förbättras, att arbetsmiljön behöver bli bättre och att de behöver fler barnmorskekollegor.

·       Drygt hälften av de som svarat arbetar deltid och den vanligaste orsaken till det är att det är för tung arbetsbelastning för att orka arbeta heltid.

·       Av de svarande saknar 26 procent en överenskommen kompetensutvecklingsplan och 22 procent har skapat en egen plan.

·       Bland respondenterna har en övervägande majoritet fått semester som de önskade sommaren 2021 och en hög andel har också fått sammanhängande ledighet, fyra veckor eller mer under perioden juni till augusti 2021. Dock känner hela 44 procent av barnmorskorna oro för att inte få den sommarsemester de önskar under 2022.

Läs ”Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt” Rapport om barnmorskors arbetsmiljö, kompetensutveckling och semestersituation maj 2022.

Läs debattartikel ”Över hälften av barnmorskorna har funderat på att säga upp sig”  i Dagens Samhälle (20220511), av Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Magnus Nordström ordförande SRAT

Kontakt och mer information Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.
E-post: Telefon: 073-5618349
Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.