”Ny föreskrift hotar patientsäkerheten”

Det är oroande att Socialstyrelsen tillåter att det inom slutenvården ska vara möjligt att delegera iordningsställande, administrering och överlämnande av läkemedel ”till någon annan”.

Formell kompetens för läkemedelshantering har stor betydelse för patientsäkerheten. Legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor har goda kunskaper i både farmakologi och fysiologi, vilket krävs för att säkert kunna iordningsställa och administrera läkemedel och bedöma lämpligheten av ordinerad dos utifrån iakttagelser av patientens tillstånd samt utvärdera effekter.

Läkemedelshantering är förknippat med stora patientsäkerhetsrisker, därför skärper Socialstyrelsen kraven på kontroll av läkemedelshanteringen med syfte att öka säkerheten vid ordination, hantering och uppföljning. Den som iordningställer läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning både av den ordinerade och den iordningställda dosen utifrån patienternas diagnos och behandling. Dessa skärpningar är utmärkta framför allt inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Samtidigt undergräver Socialstyrelsen en säker läkemedelshantering inom slutenvården genom att öppna upp för att delegera läkemedel till ”någon annan”.

Hälso- och sjukvården har i dag en skriande brist på sjuksköterskor och barnmorskor och många vårdplatser är stängda på grund av detta. Det finns redan i dag alltför många exempel från hemsjukvård och särskilda boenden där låg sjuksköterskebemanning kräver delegering av läkemedelshantering, trots att man inte uppfyller kravet på att den som får delegering har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Det är naivt att tro att vårdgivarna inte kommer att utnyttja möjligheten att delegera inom slutenvården för att öppna upp vårdplatser nu när tillfälle ges.

I den nya föreskriften får även läkare rätt att delegera läkemedel. Det är en ny arbetsuppgift som läkarna inte själva har bett om. Det innebär att sjuksköterskor och barnmorskor nu ska lämna över ansvar och nycklar till läkemedelsrummet till läkare. Läkarna kan sen i sin tur delegera läkemedelshanteringen till ”någon annan”. En person som i bästa fall har en kort läkemedelsutbildning på gymnasienivå. Det säger sig självt att detta minskar säkerheten för patienterna inom slutenvården där vårdtiderna är korta och många patienter, gravida och barn är svårt sjuka och behandlas med högpotenta läkemedel.

Vi anser att rätten att delegera läkemedel inom slutenvården tillmötesgår arbetsgivarnas behov av en snabb väg ur den stora bristen på sjuksköterskor och barnmorskor, men sänkta kompetenskrav är vare sig effektivt eller patientsäkert.

Mia Ahlberg, Svenska Barnmorskeförbundet

Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförening

Artikeln är publicerad i Dagens Medicin Opinion Debatt 2017-04-21

Läs mer
Tydligare regler ska ge säkrare läkemedelshantering i vården – Socialstyrelsen 20170420