Legitimation krävs för behörighet att utöva yrket som barnmorska

Endast legitimerad barnmorska kan få anställning och arbeta som barnmorska. För att få kalla sig, arbeta och anställas som barnmorska krävs att Socialstyrelsen fattat beslut om legitimation som barnmorska.

Utdrag ur
Patientsäkerhetslagen (2010:659). 

1 kap. Inledande bestämmelser

4 § Hälso- och sjukvårdspersonal är bland annat den som har legitimation, personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i vården av patienter och den som i annat fall biträder en legitimerad yrkesutövare.

4 kap. Behörighetsfrågor

1§ Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats om sökande varit legitimerad.

3 § endast den som har legitimation får använda beteckningen ”legitimation”.

4 § Behörig att utöva yrket som bl.a. barnmorska är endast den som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva yrket. (ensamrätt till yrket)

5 § Endast den som har legitimation får använda yrkestiteln, t.ex. barnmorska.

6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

1§ Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

2§ Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.

Utdrag ur
Förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.

6 § Behörig till anställning som bland annat barnmorska är den som har legitimation för yrket.

Det är först när Socialstyrelsen fattat beslut om legitimation som sökande har legitimation och det framgår av registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). En sökande har inte legitimation från den dag sökande anser att ansökan är komplett. Det är Socialstyrelsen som bedömer om ansökan är komplett och myndigheten gör därefter en lämplighetsprövning som framförallt består av kontroll mot belastningsregistret. En sökande kan alltså kalla sig, arbeta och anställas som barnmorska först när Socialstyrelsen fattat beslut om legitimation som barnmorska. Det är alltså inte möjligt att göra det före eller under ansökningsprocessen. Att Socialstyrelsen som behörighetsdatum sedan som praxis daterar från och med den dag ansökan var komplett innebär inte något annat.

Ansökan om legitimation – Socialstyrelsen

För mer information hänvisas till
SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för regler och behörighet
Behörighet
Stockholm
www.socialstyrelsen.se