”Kvinnor avråds inte kategoriskt från hemförlossning”

”Jag håller med om slutsatsen att kvinnor inte ska behöva föda hemma av rädsla för vården. Men att det endast är kvinnor söder om Sahara som föder hemma är fel”, skriver förbundsordförande Mia Ahlberg på SvT Opinion.

Med anledning av artikeln ”Kvinnor ska inte behöva föda hemma” på SVT Opinion, så önskar jag med denna kommentar, för kvinnors rättighet till saklig information, kommentera ett par detaljer i den för övrigt viktiga texten.

Professor Ellika Andolf skriver: ”Varför vi avråder från hemförlossning?” och i samma stycke hänvisas till en stor studie från New England Journal of Medicine 2015, som påvisar dubblerad risk för barnadödlighet vid förlossning.

I samma stycke står det en rad om mycket skrämmande komplikationer som kan uppstå vid en förlossning.

För det första så avråds kvinnor inte kategoriskt från hemförlossning om kvinnan så önskar.

I Stockholms läns landsting har kvinnan rätt att få ersättning att föda hemma med två närvarande barnmorskor förutsatt att kvinnan uppfyller de krav som sjukvården satt upp för att förlossningen förväntas vara normal.

Att detta är ett fullgott alternativ med hög säkerhet har ett flertal stora observationella studier från Holland och England visat, likaså en intern granskning av de hemfödslar som sker i Stockholm.

Även i Umeå (Västerbottens läns landsting) kan kvinnor få en hemförlossning med två barnmorskor via landstinget. Det är dock bara i dessa två landsting som det är möjligt idag i Sverige.

Att hänvisa till studien i New England journal är att skrämma kvinnor i onödan och inte korrekt. Den studien är gjord i USA, där tillgången på mödrahälsovård inte är organiserad på ett strukturerat sätt som i Sverige.

Ingen riskbedömning görs före hemförlossningen och det är inte säkert att hemförlossningen övervakas av utbildad personal, med andra ord, det var inte barnmorskor närvarande vid hemförlossningarna.

Dessutom är sjukvårdsystemet inte gratis och det finns stora social skillnader i tillgång till vård som kan påverka resultaten kraftigt. Jag anser att man inte ska applicera dessa resultat på svenska förhållanden.

Att beskriva de mycket svåra komplikationer som kan uppstå i samband med förlossningar, och inte samtidigt redovisa att dessa komplikationer med rätt selektion av kvinnor som önskar föda hemma faktiskt minskar om kvinnan väljer att föda hemma, är att ge de kvinnor som funderar på hemförlossning onödig och felaktig oro.

Jag håller med slutsatsen i artikeln att ”kvinnor ska inte behöva föda hemma av rädsla för vården”.

Men att det endast är kvinnor söder om Sahara som föder hemma är fel.

Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Publicerad:22 april 2016 – 10:25 Svt Opinion

Referenser:
de Jonge, Ank., et al., Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospitalbirths in the Netherlands: nationwide cohort study. BMJ, 2013. 346.
de Jonge A, Geerts C, van der Goes BY, Mol B, Buijtendijk SE, Nijhuis JG. Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. BJOG 2014 DOI: 10.1111/1471-0528.13084
de Jonge, Ank.,et al., Perinatal mortality rate in the Netherlands compared to other European countries: A secondary analysis of Euro-PERISTAT data. Midwifery, 2013. 29: 1011-8.
The Birthplace in England national prospective cohort study: further analyses to enhance policy and service delivery decision-making for planned place of birth.
Hollowell J, Rowe R, Townend J, Knight M, Li Y, Linsell L, Redshaw M, Brocklehurst P, Macfarlane A, Marlow N, McCourt C, Newburn M, Sandall J, Silverton L. Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2015 Aug

Landstingsfinansierade planerade Hemförlossningar i Stockholms län mellan 2007 och 2014 – En beskrivning av utfallen, Liisa Svensson. Se Jordemodern nr 3 mars 2015.