Hållbar livsstil – nytt kunskapsunderlag om levnadsvanor

Kunskapsunderlag om levnadsvanor för barnmorskan

Mödrahälsovården i Sverige utgör en viktig del i landets folkhälsoarbete, når ut till alla gravida och har ett gott anseende hos befolkningen. Det ger möjlighet att stärka en positiv utveckling genom att verka för att minska ohälsa i befolkningen och främja jämlik och personcentrerad vård. Hälften av alla kvinnor har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2017). Kroniska sjukdomar och fetma kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, WHO 2017).

Hållbar livsstil – barnmorskans samtal om levnadsvanor – pdf för utskrift.

Genom medel från Socialstyrelsen, som fatt regeringens uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, har Svenska Barnmorskeförbundet hösten 2017 tagit fram ett kunskapsunderlag om levnadsvanor.

Syftet med kunskapsunderlagen är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva metoder inom området. Kunskapsunderlagen riktar sig till barnmorskor inom mödrahälsovården, samt till barnmorskor inom andra verksamheter såsom ART och BB-vård.

Kunskapsunderlagen ger rekommendationer om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor om tobak-, och alkoholbruk, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, samt vid amning och psykisk ohälsa. Underlaget innehåller även kunskapsunderlag om metoden motiverande samtal, MI.

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut har tidigare tillsammans med barnmorskor arbetat fram guiden Barnmorskans samtal om alkohol i det alkoholpreventiva arbetet i mödrahälsovården. Folkhälsomyndigheten som övertog arbetet 1 januari 2014, avslutade sitt arbete 2017. Förbundet övertog då utgivningen av guiden. Vi har valt att behålla dokumentets text och form, vilket innebar att kapitlet om alkohol skiljer sig ifrån övriga kapitel.

Vi hoppas att kunskapsunderlaget kommer att fungera som stod i det dagliga arbetet och bidra till kunskapsutveckling inom professionen.

Susanne Åhlund och Kajsa Westlund

Hållbar livsstil
Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning
Svenska Barnmorskeförbundet (2018)