Information om studien Second victim i förlossningsvården

Det pågår nu en studie Second victim i förlossningsvården som riktar sig till alla yrkesverksamma barnmorskor och gynekologer i landet. Syftet är att studera förekomst av psykiska stressreaktioner hos barnmorskor och förlossningsläkare efter allvarliga händelser inom förlossningsvården. 

De specifika syftena är att:

  • studera förekomst av posttraumatiska stressreaktioner efter exposition för allvarlig, potentiellt traumatisk, händelse hos barnmorskor och förlossningsläkare inom arbetet samt
  • beskriva och analysera erfarenheter och upplevelser, arbetsgivarens stöd, svårigheter att kunna fortsätta med sin verksamhet eller yrke och att
  • eftersöka positiva faktorer som stöder fortsatt yrkesverksamhet och främjar säker förlossningsvård.

I arbetsmiljöforskning och förebyggande av ohälsa efterfrågas kunskaper inom detta fält, bland annat beträffande förekomst och konsekvenser på kort och lång sikt.

Datainsamlingen görs som webbenkät distribuerad genom SurveyMonkey som är en väl etablerad tjänst inom fältet. Den erbjuder hög säkerhet (https://sv.surveymonkey.com/ ) och används av många stora företag och universitet både nationellt och internationellt. Inget negativt har rapporterats från andra datainsamlingar med SurveyMonkey.

Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala.

Förfrågan om deltagande i studien har gått till alla i Barnmorskeförbundet och SFOG som har e-mailadresser.

Datainsamlingen pågår till mitten av februari.

Vi ser fram mot ett stort deltagande i denna angelägna studie! Ju mer vi kan öka kunskapen om svåra upplevelser i arbetet – desto större möjligheter att skapa en bättre arbetsmiljö inom förlossningsvården!

Ansvariga för studien

Ulf Högberg1, Åsa Wahlberg1, Agneta Skoog Svanberg1, Gunilla Hallberg1, Maria Jonsson1 Kerstin Bergh Johannesson2; Magna Andreen Sachs3

1Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, 2Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, 3LIME/Medical Management Centre, Karolinska Institutet.

För information kontakta
(fö)