Halvtidsrapport Barnmorska hela vägen

Vårdformen caseload som i detta projekt kallas Barnmorska Hela Vägen innebär vård i en sammanhållen vårdkedja och liknande vårdformer har i internationella studier visat på ett medicinskt säkert arbetssätt och ökad tillfredsställelse för både kvinnor och barnmorskor.

Projektet Barnmorska hela Vägen startade 1/2 2017 och beräknas pågå till och med år 2019. Projektet består av flera faser; uppbyggnad, genomförande och utvärdering. Dessa faser sker simultant, vilket är grunden i aktionsforskning, den ansats som kännetecknar projektet.

Forskning är kopplad till det faktiska arbetet redan från början. Inspiration och kunskap har hämtats från vetenskaplig litteratur, personlig kännedom, studiebesök och nätverksträffar samt tidigare studier där förlossningsrädda kvinnor erbjudits kontinuitet med en känd barnmorska. Dessa tidigare studier har dels skett genom samarbete mellan barnmorskemottagningen Hjärtat och Akademiska sjukhusets förlossningsavdelning i Uppsala, dels genom Auroraverksamheten i Sundsvall, Östersund och Södertälje.

Den presenterade modellen Barnmorska Hela Vägen är inte statisk utan anpassas till de rådande förhållanden som kännetecknar ett glesbygdsområde med långa avstånd till närmaste förlossningsklinik.

Vårdformen caseload som i detta projekt kallas Barnmorska Hela Vägen innebär vård i en sammanhållen vårdkedja och liknande vårdformer har i internationella studier visat på ett medicinskt säkert arbetssätt och ökad tillfredsställelse för både kvinnor och barnmorskor.

I rapporten presenteras halvtidsresultat från projektet Barnmorska Hela Vägen, som är finansierat av satsning på förlossningsvården initierat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), regionala FoU-medel samt externa projektmedel från Vetenskapsrådet. Projektet är ett samarbete mellan Region Västernorrland, Mittuniversitet och Uppsala Universitet.

För mer information: kontakta barnmorskan professor Ingegerd Hildingsson.

Vill du veta mer om vårdmodellen Caseload – ta kontakt med nätverket.