Forskningsstudie: Vårdgivares värderingar och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa

Vi söker deltagare till en enkätstudie där vi är intresserade att få veta mer om värderingar, normer och kunskap inom området sexuell och reproduktiv hälsa i ett migrationsperspektiv. Vi bjuder in alla legitimerade barnmorskor att delta i studien.

Syftet med denna enkätstudie är att öka kunskapen om hur skillnader i värderingar kan påverka vårdmötet med invandrade patienter. Tidigare studier har visat på stora skillnader i hälsoutfall mellan utrikesfödda och svenskfödda. Enkätstudien är del av ett större nationellt projekt. Parallellt med denna enkät till vårdgivare pågår en annan enkätstudie som undersöker migranters värderingar om sexuell och reproduktiv hälsa.

Studien har forskningsetiskt tillstånd och har erhållit distributionstillstånd av Barnmorskeförbundets styrelse.

Det tar cirka 20 minuter att fylla i enkäten.
Vänligen fyll i enkäten på dator eller surfplatta, eftersom enkäten inte fungerar på mobiltelefon. Genom att klicka på länken får du mer information om studien och möjlighet att besvara enkäten: Forskningsstudie: Vårdgivares värderingar och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa: https://redcap.link/f81d1dos

Tack för din medverkan!

Kontakta oss gärna om ni önskar få mer information om studien:
Birgitta Essén, professor, ansvarig forskare. E-post: .
Tel: 0701679123.

Lise Eriksson, docent, forskare. E-post:

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala