FARG: Angående ”Checklista vid förskrivning av Drovelis”

I samband med lanseringen av det nya kombinerade p-pillret Drovelisâ har samtliga förskrivare i Sverige fått ett utskick med produktinformation. Bifogat denna information finns en checklista som den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) tillsammans med svenska Läkemedelsverket beslutat ska bifogas produktinformationen. Checklistans syfte är enligt utskicket att identifiera riskfaktorer för tromboembolism och ”inleda en diskussion mellan förskrivaren och kvinnan för att bedöma lämpligheten att ta Drovelis”.

Checklistan innehåller ett antal punkter där ”gränser” och information inte stämmer överens med svenska riktlinjer.

FARG har starkt reagerat på denna checklista som i flera avseenden inte överensstämmer med Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2014. Vi har tagit emot många frågor från oroliga förskrivare som ställer sig frågande till checklistan och undrar om de svenska riktlinjerna har ändrats, vilket de INTE har. Läkemedelsverkets riktlinjer från 2014 ligger tills vidare fast.

En liknande checklista från EMA fanns bifogad den tryckta versionen av riktlinjerna från 2014 men då med Läkemedelsverkets tillägg ”checklistan överensstämmer inte i detalj med behandlingsrekommendationen för antikonception men kan ändå ses som ett stöd vid rådgivning och förskrivning av kombinerade hormonella preventivmedel”.

Något sådant tillägg finns inte nu.

FARG vill starkt poängtera att behandlingsrekommendationerna från 2014 ligger fast vilket innebär att kombinerade hormonella metoder enligt svenska riktlinjer INTE ska förskrivas vid:

  • säkerställt blodtryck >140/90
  • förstagradssläkting (syskon eller föräldrar) med anamnes på venös tromboembolism
  • inom sex veckor efter förlossning
  • vid pågående cancersjukdom
  • känd hjärtsjukdom såsom klaffsjukdom eller arytmi
  • reumatisk sjukdom om den kan innebära ökad risk för tromboembolism såsom tex SLE

Vidare rekommenderar vi INTE att kombinerad hormonell metod ska sättas ut inför planerad kirurgi utan att kvinnan istället ska ges adekvat trombosprofylax enligt lokala riktlinjer anpassade efter grundsjukdom, kvinnans behov och operationens karaktär. Inte heller ska kombinerad hormonell metod sättas ut inför längre flygresa.

2022-03-29

För FARG

Helena Kopp Kallner, Docent, Ordförande

Ingrid Sääv, Med Dr, Sekreterare

Kristina Gemzell Danielsson, Professor

Jan Brynhildsen, Professor

FARG www.sfog.se