Besvarade remisser

Svenska Barnmorskeförbundet inlämnade remissvar

Slutbetänkandet SOU 2021:78 Börja med Barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård Diarienummer: S2021/0681

Betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning
för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71) Diarienummer S2021/06163

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Diarienummer: Dnr: 4.1-37013/2021