Att åberopa samvetsklausul är en oetisk vägran att ge vård

Svensk hälso- och sjukvård regleras övergripande av Hälso- och sjukvårdslagen. Målet för hälso-och sjukvården är en god hälsa för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vården ska vara lättillgänglig. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Lagen reglerar och skyddar vårdtagarnas rättigheter inte personalens.

Inom sexuell- och reproduktiv hälso- och sjukvård finns två specifika lagar, så kallade rättighetslagar, lagen om sterilisering SFS 1975:580 och abortlagen SFS 1974:595. Abort och sterilisering är de enda lagreglerade verksamheterna inom kvinnosjukvården. Hälso- och sjukvårdslagen och abortlagen är väl formulerade utifrån befolkningens behov.

Svenska Barnmorskeförbundet anser inte att samvetsklausul ska införas i Sverige.
Rätt att kunna hävda samvetsklausul är ett gammalt begrepp som härstammar från militärtjänstgöring som var obligatorisk. Denna rätt innebar en moralisk hållning att vägra att döda i en krigssituation.

Införandet av rätten att åberopa samvetsklausul kan få allvarliga konsekvenser för kvinnors hälsa. I den pågående debatten om samvetsklausul har det inte enbart handlat om rätten att neka att delta i abortvård utan även att slippa delta i vård före och efter abort samt att neka till att sätta in spiral och dela ut akutpreventivmedel.

Att utbilda sig till barnmorska är ett val. Barnmorskans kompetensområde är sexuell- och reproduktiv hälso- och sjukvård och där ingår bland annat abortvård och preventivmedelsrådgivning. Det framgår tydligt i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.

Den som av samvetsskäl inte kan tänka sig att delta i abortvård ska inte utbilda sig till barnmorska. Inom alla verksamhetsgrenar inom sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård kan barnmorskan möta kvinnor som är oönskat gravida och som har gjort eller ska göra en abort. Det är en rättighet att få vård i samband med abort.

Svenska Barnmorskeförbundet
Ta del av Etiska rådet om abort och samvetsklausul (2014-03-04).
För mer information – ta kontakt med Catharina Zätterström, Etiska rådet.

Position Statement
Midwives’ Provision of Abortion-Related Services
International Confederation of Midwives