Policydokument Vård efter förlossning

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession, kompetens- och verksamhetsområde.

Styrdokumenten beslutas av förbundsstyrelsen och har framarbetats utifrån en fastställd arbetsprocess. Syftet med policydokument är att tydliggöra vad Svenska Barnmorskeförbundet anser i avsedd fråga och den evidens som stödjer detta.

Policydokument Vård efter förlossning (2021)

 

Svenska Barnmorskeförbundet anser att vården efter förlossning behöver utvecklas, kvalitetssäkras och individualiseras så att kvinnor får stöd för sin fysiska och psykiska hälsa så länge som krävs och inte bara begränsat till postnatalperioden.

Den vård som erbjuds efter förlossningen ska utgå från kvinnans behov, vara kontinuerlig och sammanhängande.

Det behövs ett nationellt vårdprogram för vård efter förlossning under postnatalperioden.

Svenska Barnmorskeförbundets ställningstagande gällande vård efter förlossning.

Svenska Barnmorskeförbundets styrdokument – policydokument.
Svenska Barnmorskeförbundets ställningstagande i frågor som rör barnmorskans profession, kompetensområde och verksamhetsområde.