Barnmorskan

Den svenska barnmorskan arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett mycket brett verksamhetsområde. Barnmorskan träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga skolflickan till den åldrande kvinnan. Barnmorskan möter kvinnor & män, barn, ungdomar och vuxna, i sitt arbete med sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa. Barnmorskan handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervården. Barnmorskans arbete har stor betydelse för folkhälsan i Sverige.

Barnmorskans arbete är hälsofrämjande, förebyggande och/eller behandlande

Den legitimerade barnmorskan arbetar inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Barnmorskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och andra riktlinjer. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt. I barnmorskans yrkesutövning ingår förebyggande såväl som sjukvårdande åtgärder.

Barnmorskan verkar genom sitt arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för solidaritet och respekt för individen. Barnmorskan värnar särskilt om kvinnan och hennes barn kopplat till deras livsvillkor i samhället.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (RNRM)

Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor fanns tidigare i Socialstyrelsens allmänna råd (1995:5). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006.

Nu ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning. Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (2017).

Kompetensbeskrivningen bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker rekommendationer med avseende på yrkeskunnande, kompetens, förhållningssätt och erfarenhet. Kompetensbeskrivningen kan utgöra ett av flera underlag vid verksamhetstillsyn. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2006 Socialstyrelsen) visar på innehållet i barnmorskans profession.

Tre huvudområden är av betydelse för barnmorskans arbete:

 • Sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Forskning, utveckling och utbildning.
 • Ledning och organisation.

Kompetensområde Sexuell och reproduktiv hälsa

En barnmorska ska ha förmåga att tillämpa kunskaper om

 • faktorer som påverkar hälsa i ett genus och livscykelperspektiv
 • sexualitet och samlevnad i ett genus- och livscykelperspektiv
 • preventivmedel och dess användning
 • STI-prevention (sexually transmitted infections)
 • normal och komplicerad graviditet, förlossning och eftervård
 • instrumentella och manuella förlossningsoperationer
 • det friska och det sjuka nyfödda barnet
 • amning och amningskomplikationer
 • aborter och de komplikationer som kan uppstå i samband med abort
 • gynekologiska sjukdomstillstånd
 • infertilitet, infertilitetsutredning och behandling
 • klimakteriet och de besvär som kan uppkomma i samband med detta.

Kompetensbeskrivningen ska tydliggöra barnmorskans profession och yrkesutövning och därmed bidra till att ge patienten en god och säker vård. Det är viktigt att en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt genomsyrar barnmorskans samtliga kompetensområden.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ligger som grund för Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.

Ett arbete pågår med översyn och omarbetning av kompetensbeskrivningarna. Kompetensbeskrivning för Legitimerad Sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening publicerad 2017  och Kompetensbeskrivning för Legitimerad Barnmorska (Svenska Barnmorskeförbundet). Ansvaret för kompetensbeskrivningen ligger hos respektive professionsorganisation, arbetet startade 2016.

Legitimation – Skyddad yrkestitel – Ensamrätt till yrket

Legitimerad Barnmorska (Patientsäkerhetslag 2010:659)

Lagar och förordningar, föreskrifter och allmänna råd hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Sveriges riksdag
Patientsäkerhetslag (2010:659) Sveriges Riksdag
Patientlag (2014:821) Sveriges Riksdag
Delegering SOSFS 1997:14 Socialstyrelsen
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Socialstyrelsen(2017).
Dokument och lagar – Sveriges Riksdag
Föreskrifter och allmänna råd – Socialstyrelsen.

Internationell definition av Barnmorskan

ICM International Definition of The Midwife.
ICM Core Documents
ICM Position Statements

Etisk kod för barnmorskor

Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden för barnmorskor
(svensk översättning och bearbetning av Ethical Code for Midwives, ICM 1993/1999).
Den internationella etiska koden för barnmorskor uppdaterades och antogs av ICM 2014: International Code of Ethics for Midwives, ICM
Adopted at Prague Council meeting (reviewed 2014).
Etichs and Philosofy of Midwives ICM

Senast uppdaterat: 2017-05-18