Universitetslektor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa · Linköpings universitet

 

Ref LiU-2023-00168
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping. Läs mer!

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, placeringsort Norrköping eller Linköping.

Sök tjänsten

Ämnesområde
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH)

Beskrivning av ämnesområdet
Barnmorskan arbetar för reproduktiv och sexuell hälsa under kvinnans hela livscykel. Det innefattar områden som graviditet, barnafödande, preventivmedelsrådgivning, sex- och samlevnadsundervisning och gynekologisk hälso- och sjukvård. Kvinnan, barnet och familjen är i fokus för yrkesutövandet och arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter ingår att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I anställningen som universitetslektor i omvårdnad ingår förutom forskning också planering, genomförande (undervisning, handledning och examination), kursutveckling och utvärdering av utbildning. Som universitetslektor ska du även vara beredd att ta en ledarroll inom avdelningens verksamhet, tex programansvarig eller enhetschef.

Undervisning kommer att ske på svenska och engelska.

Sjuksköterskeexamen samt barnmorskeexamen är ett krav för anställningen då undervisningen kommer att ske både inom barnmorskeutbildningen, övriga specialistutbildningar samt inom sjuksköterskeprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning. Stor vikt läggs också vid samarbetsförmåga då samverkan sker både inom den egna enheten, inom institutionen, med övriga enheter inom LiU samt med region/kommun.

Vid avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa bedrivs så väl forskning inom olika delar av omvårdnadsvetenskap och RPSH samt grundutbildning främst på sjuksköterskeprogrammet samt inom specialistsjuksköterskeprogrammen och barnmorskeprogrammet. Avdelningen är placerad på Campus Norrköping samt Campus US.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Annan skicklighet ska ha visats genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom yrket/professionen.

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.

Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 100% och tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 april 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Lika villkor
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Pia Tingström
Avdelningschef, Biträdande professor
+46 13 28 66 95

Christine Ericsson
HR Partner
+46 13 28 66 97

Nico Rönnberg
Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 22 41

Sök tjänsten