Universitetslektor i reproduktiv hälsa förenad med befattning som barnmorska vid Akademiska sjukhuset

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper. Mer information om institutionen finns på  kbh.uu.se

Beskrivning av ämnesområdet: Reproduktiv hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt om föräldraskapets utveckling. Vidare studeras och utvecklas kunskap och teorier om kvinnors reproduktiva hälsa, sexualitet och familjeplanering samt barnmorskans främjande, förebyggande, vårdande och behandlande arbete med och för kvinnan, barnet och familjen.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå inom reproduktiv hälsa, forskning, administration och klinisk tjänstgöring. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, undervisning, seminarier, handledning av studenters självständiga arbeten och examinationer. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för samhället.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet till denna anställning krävs legitimation som barnmorska. Den sökande ska ha legitimation som barnmorska eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som barnmorska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som barnmorska. Dessutom krävs förmåga och aktuell erfarenhet av att självständigt kunna fungera i klinisk verksamhet inom motsvarande område.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Erfarenhet av forskning, utbildning och arbete i låginkomstländer är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området reproduktiv hälsa. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inom det vetenskapliga området och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda  och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen  tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Enligt Uppsala universitets anställningsordning visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas
Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
prefekt professor Agneta Skoog Svanberg, e-post agneta. ,  mobil 070-825 1389.

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2018, ref.nr UFV-PA 2018/1651

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Antal lediga befattningar: 1
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Facklig företrädare: 
Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST 018-471 6251
Ellena Papaioannou, Seko 018-471 3315

Referensnummer: UFV-PA 2018/1651

Sista dag för ansökan: 2018-06-15

Logga in och sök jobbet