Høgskulen på Vestlandet Professor i jordmorfag

 

Søk stillingen

Dette er Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen ”Helse, funksjon og deltakelse”. I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, jordmorfag, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.


Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som professor ved Fakultet
for helse- og sosialvitskap

Om stillingen:

Stillingen er i hovedsak knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, fagseksjon for master i jordmorfag og helsesykepleie, Campus Bergen. Den som tilsettes vil også måtte regne med oppgaver knyttet til andre studietilbud i instituttet.


Ansvars- og arbeidsområde:

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Du vil bidra til å styrke utdanning og forsking innan jordmorfaget, frå master til ph.d.-nivå, samt bidra inn i doktorgradsprogrammet ”Helse, funksjon og deltaking”. Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på søker sin samlete vitenskapelige produksjon, og det er nødvendig med forskingskompetanse innen:

 • teoretisk og empirisk arbeid innen jordmorfag, reproduktiv helse, kvinnehelse og forsking i helsetjenester.
 • ledelse av forskning
 • pasient-, bruker- og familieerfaringer knyttet til helsetjenester

Forventete oppgaver og roller:

 • søke om ekstern forskingsfinansiering, nasjonalt og internasjonalt
 • bidra til utvikling av fakultetet sine doktorgradsutdanninger og videreutvikle forskingsprogrammene
 • bidra i institusjonsbyggende arbeid som for eksempel: veiledning av ansatte, fagadministrative oppgaver, internasjonalisering og samhandling med eksterne partnere
 • undervise, veilede og evaluere studenter på master- og ph.d.-nivå og bidra til å utvikle det samlete utdanningstilbudet
 • bidra til å utvikle instituttet sine nasjonale og internasjonal forskingsnettverk


Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger   

Formell utdanning og kompetanse:

 • grunnutdanning som sykepleier/jordmor
 • vitenskapelig kompetanse innen jordmorfag, reproduktiv helse, kvinnehelse.
 • professorkompetanse
 • Ph.d-grad i helsefag eller andre relevante fagområder
 • forskingserfaring innen jordmorfag, reproduktiv helse, kvinnehelse
 • prosjektledererfaring fra store forskingsprosjekt
 • gode analytiske ferdigheter
 • erfaring med å skaffe ekstern finansiering
 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitet og høgskule
 • erfaring med- og interesse for nasjonalt og internasjonalt forskingssamarbeid og betydelig internasjonal publisering
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk (evt nordisk) og engelsk
 • utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • pedagogisk kompetanse er nødvendig, og det er ønskelig med undervisnings og veiledningserfaring fra høyere utdanning. Den som tilsettes bør ha undervisnings og veiledningserfaring innen jordmorfaget. Erfaring med studentaktive læringsformer og digital kompetanse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter kandidater med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, som er innovativ og med gode administrative egenskaper. Du er god på å opprette forskingsnettverk, er opptatt av å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet, og har interesse for å videreutvikle e-læring og digitalundervisning.

Utdanningsfaglig kompetanse:

For stilling som professor  skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling.


Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:

Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling

Mulighet for trening i arbeidstiden
Stillingen som professor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1013.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.


Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Vigdis Aasheim, tlf (+47) 55 58 56 47


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Les mer på våre hjemmesider


Søk stillingen | Professor i jordmorfag | Høgskulen på Vestlandet (jobbnorge.no)

Søknadsfrist 21. februar 2021
Arbeidsgiver Høgskulen på Vestlandet
Kommune Bergen
Omfang Heltid
Varighet Fast
Arbeidssted Bergen