Professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Linköping & Norrköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård

Beskrivning av ämnesområdet 
Ämnet reproduktiv perinatal och sexuell hälsa (RPSH) är ett autonomt huvudområde, som är knutet till människans reproduktion och livets början och i ett livscykelperspektiv, framförallt kring barnafödandet, nyföddhetsperioden och föräldraskapet. Inom området studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt om föräldraskapets utveckling. Vidare studeras och utvecklas kunskap om kvinnors reproduktiva hälsa i ett livscykelperspektiv, sexualitet och familjeplanering samt barnmorskans främjande, förebyggande, vårdande och behandlande arbete med och för kvinnan, barnet och familjen. Dessutom utvecklas kunskap kring barnmorskeprofessionen.

Arbetsuppgifter 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I arbetsuppgifterna för den aktuella anställningen ingår forskning, undervisning och administrativt arbete. Sökande ska självständigt kunna leda forskningsprojekt och forskargrupper och i rollen som ämnesföreträdare aktivt arbeta för att utveckla forskning och undervisning inom ämnet. Betydande delar av avdelningens forskning är bidragsfinansierad varför forskningsansökningar och samverkan med externa parter är centralt för tjänsten. I arbetet ingår också ett aktivt deltagande i forskarutbildningen bl a genom handledning av doktorander, deltagande i seminarier och forskarutbildningskurser samt arbete i betygsnämnder.

För att bibehålla en hög forskningsanknytning och god kvalité i vår grundutbildning ser vi det som viktigt att all lärarpersonal bidrar aktivt i avdelningens grundutbildningsuppdrag. I arbetet ingår därför undervisning främst i form av examinatorsuppdrag, bedömning och handledning på avancerad nivå inom barnmorskeprogrammet. Där förväntas du också vara ett ämneskunnigt stöd till programansvarig och kursansvariga. Det är av vikt att ämnet finns representerat inom utbildningsprogram inom närliggande områden vilket innebär samverkan med andra utbildningsprogram.

För denna anställning krävs också att sökande innehar sjuksköterske- och barnmorskeexamen eller motsvarande utländsk examen.

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i arbete avseende både forskning och undervisning och förväntas i tjänsten.

Administrativa arbetsuppgifter ingår i anställningen främst i form av administration av egna forskningsprojekt och i rollen som ämnesföreträdare. Beroende på sökandes intresse och kvalifikationer kan ytterligare administrativa arbetsuppgifter tillkomma.

Undervisningen sker på svenska och engelska. Det förväntas att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

Behörighet 
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.

Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök”. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 mars 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor 
Flertalet av våra professorer inom Institutionen för hälsa, medicin och vård är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Välkommen med din ansökan! Läs mer om tjänsten