Professor i reproduktiv hälsa förenad med befattning som barnmorska vid Akademiska sjukhuset

 

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Ämnesområde: Reproduktiv hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt om föräldraskapets utveckling. Vidare studeras och utvecklas kunskap och teorier om kvinnors reproduktiva hälsa, sexualitet och familjeplanering samt barnmorskans främjande, förebyggande, vårdande och behandlande arbete med och för kvinnan, barnet och familjen.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet reproduktiv hälsa, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning och klinisk tjänstgöring samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna.

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning,
omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger
särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de
första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera
forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller
engelska om inte särskilda skäl föreligger.

För behörighet till denna tjänst krävs legitimation som barnmorska. Den sökande
ska ha legitimation som barnmorska eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som barnmorska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som barnmorska.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav
för anställning kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med
befattning som barnmorska.

Mer om bedömningsgrunderna finner du här.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har
likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ
helhetsbedömning.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller
liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Se Riktlinjer och bedömningsgrunder vid Uppsala universitet

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer, regler och riktlinjer

Ansökan bör vara skriven på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Länk till Uppsala Universitet och jobbannonsen

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
dekanus professor Eva Tiensuu Janson, tel. 018-611 42 89, e-post eller
prefekten professor Agneta Skoog Svanberg, tel. 070 825 1389, e-post:

Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2018, Ref. nr UFV-PA 2017/3859

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST 018-471 6251
Ellena Papaioannou, Seko 018-471 3315

Referensnummer: UFV-PA 2017/3859

Sista dag för ansökan: 2018-04-23

Logga in och sök jobbet