Föda hemma i Umeå

I Jordemodern nr 3/2015 stod att läsa om hemförlossningar i Norden och Sverige, speciellt om landstingsfinansierad hemförlossningsverksamhet för omföderskor i Stockholm. Hemförlossningsverksamhet i Umeå har varit igång sedan 1990 och är sedan 1994 finansierad av kvinnokliniken. Så här fungerar det i Västerbotten.

I Umeå finns i dagsläget 29 barnmorskor, några från mödravården men de flesta från kvinnokliniken, som tillsammans bildar en hemförlossningsgrupp. Av Västerbottens Läns Landsting får vi under två veckor runt beräknad partus en beredskapsersättning (cirka 16 kronor per timme) samt full betalning för bedömningar och aktiv handläggning av förlossningen. Kvinnan som föder hemma söker inget bidrag och betalar ingen avgift för förlossningen, men får själv tillhandahålla underlägg, handdukar, papper, soppåsar, bindor, etcetera. Under de senaste åren har vi assisterat vid 1-2 planerade hemförlossningar per år. Varje år har vi också träffat ytterligare några kvinnor som önskat föda hemma men som av olika anledningar, medicinska eller praktiska, inte kunnat göra det.

För att landstinget ska bekosta en hemförlossning ska vissa kriterier vara uppfyllda och samma kriterier gäller både förstföderskor och omföderskor. Kvinnan ska vara frisk och fullgången och hennes graviditet fri från komplikationer. Fostret ska ligga i huvudändläge och hon ska vara bosatt inom en radie av tre mil, det vill säga cirka 30 minuters körtid från sjukhuset. Kvinnan/paret ska i graviditetsvecka 35 träffa en obstetriker för att utesluta eventuella risker, få ytterligare information och slutligen ”godkännas” för hemförlossning. Ibland görs även ett ultraljud för kontroll av placentaläge.

Hemförlossningsverksamhet i Umeå Sjukvård

Hälso-och sjukvårdsnämnden beslöt 1997 att denna verksamhet bör finnas för de fåtal kvinnor som önskar att föda i hemmet och att den bör vara avgiftsfri.
För verksamheten gäller att två barnmorskor ska närvara vid förlossningen. Om båda barnmorskorna ej kan närvara kan kvinnan föda på förlossningsavdelningen med hjälp av den barnmorska som är tillgänglig.
Barnmorska finns i beredskap under 2 veckor. Under perioden 2 veckor innan och 1 vecka efter BPU. Patient och barnmorska överenskommer vilka veckor beredskap kommer att finnas.

Vid barnmorskornas första möte med paret lär vi känna varandra lite och de får berätta varför de önskar en hemförlossning. Vi informerar om hur det hela är upplagt och hur det kommer att gå till och att de själva i god tid måste hämta och sedan återlämna den medicinska utrustningen (tre väskor plus en våg) på förlossningsavdelningen. Utrustningen förvaras i hemmet så att den finns på plats när förlossningen startar.

Efter läkarbesöket i vecka 35 kontaktar kvinnan på nytt hemförlossningsgruppen som bokar in ett hembesök. Samtidigt börjar vi barnmorskor att fylla i det två veckor långa beredskapsschemat där vi försöker fylla så många dag-, kvälls- och nattpass som möjligt. Här ligger de största svårigheterna eftersom vi assisterar vid hemförlossningar på fritiden. Att få ihop två barnmorskor per pass, det vill säga sex barnmorskor per dygn, är periodvis svårt (heltidsarbete, sjukskrivningar, forskning, föräldraledighet, med mera). Under jul- och nyårshelger samt under sommarens semesterperiod är möjligheten till hemförlossning därför väldigt begränsad.

I beredskapsschemat finns en huvudansvarig barnmorska och en assisterande barnmorska per pass. När paret tror att förlossningen har startat eller om de har några funderingar ringer de till den huvudansvariga. Den assisterande barnmorskan kommer till parets hem först när kollegan kallar. Efter förlossningen stannar en eller båda barnmorskorna och gör efterskötning av mor och barn och ser till att familjen mår bra samt hjälper till vid amningsstarten om det behövs. Därefter åker den ansvariga barnmorskan till sjukhuset och skriver datajournal och planerar in familjens kontakter med BB hemvård. BB hemvård (BBHV) ringer till familjen dagen efter förlossningen, gör eventuellt hembesök och/eller ger tid för barnläkarundersökning, PKU, OAE, viktkontroll och annan uppföljning utifrån familjens behov.

Vi önskar att alla kvinnor ska få saklig information om möjligheten till hemförlossning i Umeå och att de som vill föda sina barn i hemmet ska kunna göra detta med assistans av en barnmorska. Som det ser ut i nuläget kan en kvinna gå miste om sin önskade hemförlossning för att hennes kropp inte är redo att föda just inom dessa två beredskapsveckor eller för att vi barnmorskor inte kan täcka passen i beredskapsschemat. Detta medför att kvinnan inte har något annat val än att föda på sjukhus, såvida hon inte väljer att föda hemma utan professionellt stöd. Ett beslut som är mycket olyckligt.

Vi i Umeå är mycket stolta över vår hemförlossningsgrupp och dess arbete och att vi har ett landsting som står bakom verksamheten. Det vore dock önskvärt om hemförlossningsgruppen kunde vara mer tillgänglig med arbetsgivarens bifall, speciellt med tanke på rådande evidens.

Val av förlossningsplats är i den bästa av världar en mänsklig rättighet.
Vi arbetar vidare för att nå dit.

Karin Afzelius, Barnmorska förlossningen, BB och BBHV
Cajsa Wälivaara och Agneta Westergren, Barnmorskor på förlossningen och BB
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå

2 kommentarer till Föda hemma i Umeå

  1. Hej!
    Denna text är publicerad 2015; är den fortfarande aktuell?

  2. Undrar som Kerstin Engman.
    Är ovanstående text ff aktuell?

    Mvh Annika Persson bm BB Ystad.