Enkät verksamhetsförlagd utbildning – Umeå universitet Barnmorskeprogrammet

Informationsbrev till informanter. Barnmorskestudenters stöd och handledning under verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelningen.

Vi läser barnmorskeprogrammet vid Umeå Universitet. Vårt syfte med studien är att undersöka, vilket stöd och handledning barnmorskestudenter och nyexaminerade barnmorskor erhållit vid sin verksamhetsförlagda utbildning på förlossningsklinikerna.

Vi vänder oss till alla barnmorskestudenter i termin tre och de som fick sin barnmorskeexamen i Sverige Juni 2016 och Januari 2017.
Vilket innebär att du arbetat max ett år.

Med denna enkätstudie hoppas vi få insikt i barnmorskestudentens erfarenheter, förväntningar och behov under sin verksamhetsförlagda utbildning. Enkäten innehåller både frågor med givna svarsalternativ och öppna frågor.

Insamlade data i studien behandlas konfidentiellt. Resultatet sammanställs i en magisteruppsats i ämnet Sexuell och Reproduktiv hälsa vid Umeå Universitet.

Vår förhoppning är att just du vill delta i denna studie, för att förbättra framtida barnmorskestudenters verksamhetsförlagda utbildning.  Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien, utan att ange någon orsak.

När du väljer att besvara enkäten ger du informerat samtyck att delta i studien.

Enkäten är öppen till och med fredagen den 2017-04-14

Informationsbrev med kontaktuppgifter.

Här hittar du länk till enkäten.

Med vänliga hälsningar

Christin Asp Barnmorskestudent vid Umeå Undiversitet

Mona Öhman, Barnmorskestudent vid Umeå Universitet

Handledare: Monica Jonsson Universitetslektor vid Umeå Universitet