Li Thies Lagergren gör studie om blödningar

Antalet svåra blödningar i samband med förlossning blir allt vanligare. Nu ska barnmorskan Li Thies Lagergren, verksam vid Lunds universitet, genomföra en registerstudie för att ta reda på orsakerna.

Patologisk postpartumblödning (PPH) är fortfarande den dominerande anledningen till svår maternell morbiditet och mortalitet i låginkomstländer. Trots senare decenniers medicinska utveckling inom förlossningsvården rapporteras nu också från höginkomstländer en ökning av kvinnor som blöder mer än en liter i samband med barnafödslar. I höginkomstländer är riskerna för dödlig utgång i samband med PPH små, dock finns en ökad risk för sexuell och reproduktiv ohälsa, samt för psykologisk morbiditet på grund av traumatiska upplevelser i samband med PPH. Att förlora mycket blod efter en förlossning försenar anknytningen till det nyfödda barnet, liksom att initiering av den första amningen fördröjs. PPH förlänger vårdtiden och därmed ökar vårdkostnaderna. Svensk nationell statistik gällande PPH är i nuläget otillgänglig. Det finns ett behov av en revision av PPH incidensen i Sverige.

En registerbaserad epidemiologisk studie kommer att genomföras, där en 10-årig retrospektiv granskning från 2004 till 2013 har valts för aktualitet och bekvämlighet.

Li Thies-Lagergren, barnmorska och med. dr, har tilldelats totalt 145 000 kronor från Zoegas stiftelsen och Gorthons stiftelse till att genomföra studien.
Kontakt: www.med.lu.se

Lämna en kommentar