Vill du vara med i vetenskapliga eller internationella rådet?

Svenska Barnmorskeförbundet söker nya ledamöter till våra rådgivande organ Vetenskapliga rådet och Internationella rådet.

Vetenskapliga rådet
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska och docent eller professor.
Vetenskapliga rådet utgör ett nationellt vetenskapligt forum för forskning och utveckling inom barnmorskans profession. Rådets uppgift är att främja forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområden och att sprida forskningsresultat nationellt och internationellt.

Internationella rådet
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med erfarenhet av internationellt arbete, utbildning och forskning eller policy och påverkansarbete på olika nivåer. Internationella rådet utgör ett forum för sakkunniga barnmorskor inom området för internationell sexuell och reproduktiv hälsa. Internationella rådet har till uppgift att brett främja intresse och förståelse kring frågor som rör global sexuell och reproduktiv hälsa, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter och barnmorskors möjlighet att verka för god hälsa för alla.

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse utser ledamöter i Vetenskapliga och Internationella rådet. Råden arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning fastställs av styrelsen. Arvoden utbetalas ej. Svenska Barnmorskeförbundet ersätter (rimliga) kostnader för resor i samband med rådens möten.

__________________________________________________________________________

Är du intresserad och vill bidra och utveckla arbetet?
Skicka in din intresseanmälan med CV senast den 1 januari 2020 till Svenska Barnmorskeförbundets ordförande

__________________________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling och verkar för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden självständig organisation som deltar i samhällsdebatten och har kontakt med beslutsfattare och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

Förbundet är verksamt inom nordiska och internationella samarbeten: Nordisk Jordemorförening (NJF), European Association of Midwives (EMA) och International Confederation of Midwives (ICM).

Ta del av Svenska Barnmorskeförbundets stadga.