Individualiserad förlossningsvård – vem bestämmer?

Individualiserad förlossningsvård – vem bestämmer? Vilket inflytande ska kvinnor och blivande föräldrar ha på förlossningsvården i Sverige 2016? Hur ska framtiden se ut?

Den 26 oktober samlades barnmorskor, läkare, forskare, doulor, representanter från brukarorganisationer, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och andra intresserade på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Dagen ägnades åt att diskutera förlossningsvård, evidens för olika vårdformer och på vilket sätt vi kan, bör och ska lyssna på dem det handlar om. Patienterna. Kvinnorna.

Konferensen arrangerades av Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi  och Svenska Barnmorskeförbundet. Moderator för dagen var Kristina Ljungros som är ordförande i RFSU.

Föreläsningar:
Improving outcomes of maternity services in England.
Baronessan Julia Cumberlege

Patienten som medförbättrare
Susanne Gustavsson

Vem ska ”sälja” allt det som kvinnor vill ha?
Marie Blomberg

Vårdformer vid barnafödande, kunskapsläge, önskemål och riktlinjer.
Ingegerd Hildingsson
Muntlig presentation Vårdformer vid barnafödande, kunskapsläge, önskemål och riktlinjer (2016-10-26).
Ingegerd Hildingsson

Brukarorganisationer
Födelsehuset ”Informerat samtycke ur ett brukarperspektiv”
Elin Edén

Födelsevrålet ”Min kropp. Mitt barn. Mitt val.”
Emma Pettersson Hernandez och Maria Ceder Engebretzen

Dagen avslutades med en panel bestående av brukarorganisationer, barnmorskor, läkare samt ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG som fick svara på frågor ställda av moderator Kristina Ljungros.

 • Alla verkar överens om att mer patientinflytande är bra, varför har vi då inte det? Var finns hindren?
 • Vad tar ni med er från förmiddagens presentation från England, vad kan vi applicera i Sverige?
 • Är det möjligt att förändra inom befintlig organisation eller måste vi forma nya organisationer och modeller?
 • Finns det en motsättning i frågor om ökat patientinflytande vs säkerhet? 
 • Är det egentligen en fråga om en maktkamp mellan professionerna?
 • Vad är er vision för förlossningsvården 10 år framåt?

I det avslutande panelsamtalet deltog Elin Edén, Emma Pettersson, Ingegerd Hildingsson, Mia Ahlberg, Marie Blomberg och Lotti Helström.

Mer om konferensen Individualiserad förlossningsvård – vem bestämmer ?
i Jordemodern nr 1-2 januari-februari 2017. Läs Födelsehusets och Födelsevrålets artiklar i Jordemodern.

Baronessan Julia Cumberlege CBE är Patron i the National Childbirth Trust, UK. Hon har varit politiskt engagerad och aktiv i att utbilda och träna personal inom hälso- och sjukvård sedan 90-talet. Hon ledde och avslutade nyligen projektet ‘Better Births’ – improving outcomes from maternity services in England.

Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska och barnmorska på Skaraborgs Sjukhus har disputerat med avhandlingen ”Patient involvement in quality improvement”. Hon hoppas med sitt arbete att kunna bidra till en utvecklad syn kring patientens roll och inflytande i vården.

Marie Blomberg är docent och förlossningsöverläkare i Linköping. Hon har framgångsrikt lett projekt om teamarbete för att minska undvikbara interventioner i förlossningsvården.

Ingegerd Hildingsson är professor i reproduktiv hälsa och barnmorska. Forskningsområdet rör olika aspekter av vården såsom förlossningsrädsla, vårdformer och kejsarsnitt.

Lotti Helström ordförande Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi

Mia Ahlberg ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Presentationer från konferensen finns också på www.sfog.se


Övriga lästips

10 punkter för en God vård i samband med barnafödande.

10 punkter för jämlik kvinnovård.

Patientlag (2014:821)

COCHRANE LIBRARY

The Lancet Maternal Health Series (2016).

Midwifery and Human Rights: A Practitioner’s Guide (2016). Midwifery and Human Rights: A Practitioner’s Guide – to support midwives to deliver maternity services that respect human rights by providing accessible information about human rights and how they are relevant in a maternity context.

Midwives’ voices, midwives’ realities report 2016 WHO.

”Autonomy, Agency and Choice” – Kvinnors självständighet, handlingsutrymme och valmöjligheter, av Margareta Larsson, Jordemodern nr 9 September 2016.

3 kommentarer till Individualiserad förlossningsvård – vem bestämmer?

 1. Tack för en fantastisk dag! Jag har just fyllt i min utvärderingsblankett och detta är vad jag tycker skulle vara trevliga utbildningsdagar att gå på framöver där SBF och SFOG samarrangerar. Det är bra att ha samma plattform att utgå ifrån:
  Har fått möjlighet att fylla i en enkät för utvärdering från utbildningsdagen om individualiserad förlossningsvård förleden. I den sista frågan kan man ge synpunkter på vilka utbildningsdagar vi vill se framöver. Här är mina förslag:
  Det är hög tid att avveckla intagnings-CTG på alla friska med normal graviditet som kommer till förlossningen med spontant värkarbete.
  Jag tror barnmorskor och läkare är lika rädda för att sluta med detta.

  Ska vi utgå från barnkonventionens andra paragraf, kan vi inte hålla på att ta navelsträngs-pH på alla barn som föds. Det finns inget i det som gynnar alla barn. Jag efterlyser ett mer respektfullt mottagande av det nyfödda barnet där barnet och föräldrarna får möjlighet att i sin egen takt bekanta sig med varandra. Det är verkligen inte rimligt att barnet möts av en smärtsam injektion av K-vitamin och strålkastare i ansiktet, att barnet inte får bästa förutsättningar med ordentlig genomblödning av sina organ för att avnavling ofta sker för tidigt. Vi måste prata om de här sakerna med varandra och göra nya riktlinjer.

  Ibland mår det nyfödda barnet dåligt. Ibland förväntat, ibland som en överraskning. Ofta avnavlar vi ultrasnabbt (utan att ens ge barnet 30 sekunder att hämta sig) och kapar därmed möjligheten till syresättning med blod från moderkakan. Detta lämnar barnet hypovolemiskt i sin start i livet med sämre genomblödning av vitala organ. Vill vi det? Idag finns möjlighet till återupplivning bed-side. Vad väntar vi på där?

  Jag skulle gärna se en utbildningsdag där vi fokuserar på något så odramatiskt som fysiologisk födsel. Om vi inte har kunskap om hur olika en sådan process kan se ut, så är det inte så konstigt att vi överbehandlar och ibland komplicerar det som var ett normalt förlopp utifrån just den individen. Inom förlossningsvården råder ett förhärskande mekanistiskt synsätt på kvinnans biologi. Både barnmorskor och läkare skulle kunna lära sig mycket under en sådan utbildningsdag. Tillit till kvinnans förmåga som en utgångspunkt är väldigt bra. När det inte är normalt kan vi ingripa med all vår kunskap. Det är ju fantastiskt och ett stort privilegium att leva i detta land, på det viset. Men…. vi gör alldeles för mycket interventioner ”för säkerhets skull” utan att ta hänsyn till att den som ska bära minnena av den upplevelsen är kvinnan. Hela livet.

 2. Håller med Eva-Maria Wassberg att vi även i fortsättningen får utveckla en mer gemensam kunskapsbas med läkarna om den fysiologiska födsel men minst lika nödvändigt om patientlagen och rätten till det informerade valet.

  För visst är det är ett problem för en kvinnoklinik att en barnmorska måste bryta mot patientlagen för att utföra klinikens rutiner och vara lydlig inför sin arbetsgivare, vilket ju är fallet när det gäller att facilitera kvinnors rätt att bestämma omständigheterna kring sin födelse.

  Om jag som barnmorska informerar föräldrar om klinikens rutinmässiga ingrepp och visar kvinnan den forskning som (ofta inte) ligger till grund for rekomendationen – ja då tacker de ju ofta nej. Detta uppfattas i min avdelning som en passiv aggresiv handling som hotar klinikens rutiner och föreskrivna profylaktiska behandlingar.

  Således har det varit kritikk av min jounalskrivning för att innehålla för mycket information. Det har även varit konflikter när jag har tillmötesgått kvinnor med önskan om att föda i vatten EFTER att givit dom guldrandig forskning som de kunna träffa ett informerat val utifrån. Alltså evidensbaserat info förut för ett införmerat val – vilket är mer än de vanligvis får vid “det oinformerade valet” av epiduralblockad, som innebär betydlig större risker för kvinnorna.

  Här kan vi ju nu bara hänvisa till patientlagen och Europakonventionen och etikkod för barnmorskor. https://storage.googleapis.com/barnmorskeforbundet-se/uploads/2014/01/Etiska-koden-for-barnmorskor-svensk-oversattning.pdf

 3. Jag håller helt och hållet med Eva-Maria. Jag jobbar för närvarande på förlossningen i Malmö där vi nu är många som säger upp oss därför att vi känner att vi inte längre räcker till för de födande kvinnorna. Vi har försökt få till en arbetstidsförkortning för att få nya kollegor att komma till oss. Men jag tror inte bara att det hänger på det utan även på den vård vi deltar i med allt för mycket intervenerande och för lite möjlighet till närvaro för att få nya barnmorskor att stanna.
  Så nu måste vi verkligen göra något annars finns det snart inga barnmorskor som vill närvara hos de födande, åtminstone inte i Malmö.

Lämna en kommentar